Rad za mlade sa invaliditetom | Zapošljavanje osoba sa invaliditetom | Zaječar

Zaječar

Održana fokus grupa u okviru projekta Rad za mlade sa invaliditetom u Zaječaru 2013 godine.

Fokus grupa održana je 13.avgusta 2013 godina u prostorima Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru. Fokus grupi prisustvovali su Duško Perišić – udruženje Dobro Drvo,Dragana Milićević – savetnik Nacionalne službe za zapošljavanje Zaječar, Siniša Stojanović – psiholog Nacionalne službe za zapošljavanje Zaječar. Tokom rada sa ovom fokus grupom kao najveći problem u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izdvojio se loš protok informacija na relacijama osobe sa invalidietom -Nacionalna služba za zapošljavanje i osobe sa invalidietom -Nacionalna služba za zapošljavanje- poslodavci. Loš protok informacije proističe iz:

-pasivnosti osoba sa invaliditetom, odnosno neadekvatnog sagledavanja vlastite uloge i preuzimanje lične odgovornosti, kao i predubeđenje da je Nacionalna služba za zapošljavanje jedina odgovorna za pronalaženje posla,

-pretpostavka zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (zbog nepostojanja povratne informacije) da osobe sa invaliditetom na evidenciji imaju sve neophodne informacije o ulozi Nacionalne službe za zapošljavanje kao posrednika u procesu zapošljavanja, rogramima, edukacijama i drugim uslugama koje su dostupne korisnicima. Npr. - većina učesnika fokus grupe nije znala da može koristi usluge psihologa u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Zaključak:

Neophodno je uspostaviti apsolutnu arhitektonsku pristupačnost Nacionalne službe za zapošljavanje Zaječar, poboljšati predstavljanje Nacionalne službe za zapošljavanje široj javnosti putem elektronskih i štampanih medija, unaprediti neke od postojećih programa i kreirati nove, uspostaviti stalne komunikacione kanale sa korisnicima i poslodavcima.

Transport osoba sa invaliditetom:

U Zaječaru trenutno ne postoji organizovani prevoz osoba sa invaliditetom.

Personalna asistencija:

U Zaječaru se PA trenutno realizuje kroz šestomesečni projekat CDP- Zaječar. Sa uslugom PA osobe sa invaliditetom su uglavnom upoznate kroz rad organizacija OSI.
Lično mišljenje autora izveštaja je da osim u CDP Zaječar u drugim organizacijama OSI ne pridaju dovoljno pažnje ovoj usluzi.

Izveštaj pripremio: Dušan Perišić Udruženje građana "Dobro Drvo"

Rad za mlade sa invaliditetom | Zapošljavanje mladih u Zajecaru | Fokus grupa ucesnici

Rad za mlade sa invaliditetom | Zapošljavanje mladih u Zajecaru | Fokus grupa

Rad za mlade sa invaliditetom | Zapošljavanje mladih u Zajecaru | Fokus grupa ucesnici 2